عرض بازشو : برای درب تک لنگه کشویی ۳۰۰۰- ۷۰۰ میلی متر و برای دو لنگه کشویی ۳۰۰۰- ۹۰۰ میلی متر

 

حداکثر وزن درب ها : برای درب تک لنگه کشویی ۲۰۰ Kg و برای دو لنگه کشویی ۱۵۰+۱۵۰ Kg

 

سرعت باز شدن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۰٫۷ m/s

 

سرعت بسته شدن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۰٫۶ m/s

 

ابعاد H*P : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۱۵۰*۱۲۰ mm

 

زمان باز ماندن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ، حداکثر ۲۰ ثانیه

 

دمای کاری : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی از ۲۰- تا ۵۰+ درجهسانتی گراد

 

درجه استاندارد حفاظتی: IP22

 

حداکثر طول افقی : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۶۵۰۰ mm

 

سرعت بسته شدن : برای درب تک لنگه و دو لنگه کشویی ۰٫۶ m/s

 

لنگه کشویی ۳۰۰۰- ۹۰۰ میلی متر

 

يک ديدگاه بگذاريد